Erzsébetváros Sportjáért díj

Erzsébetváros Sportjáért díj - személyek 
Név Év 
Bitó Sándor 1997.
Lukács János 1999.
Dr. Balogh Istvánné 2000.

Bradács Ágnes

2002.

Erzsébetváros Sportjáért díj - szervezetek 
Név Év 
Bp. VII. ker. Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 1998.
Könnyűipari Spartacus SE 2001.
VII. ker. Bástya SE  2004.
IWIWTwitterFacebook

MTSZ kitüntetési szabályzat

  SZABÁLYZAT
  AZ MTSZ KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
   
   
Az MTSZ Elnökségének döntése értelmében az évente adományozható kitüntetések feltételei és formái a következők:

1

A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30.

2

Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani. Kivétel: Természetbarát Emlékérem. 

3

Kitüntetésre bárki tehet javaslatot, a javaslattételhez be kell szerezni az MTSZ két tagszervezetének ajánlását.

4

A kitüntetés átadására a Természetjárók Napja központi ünnepségen kerül sor. Kivétel: Természetbarát Emlékérem. 

5

A helyszínen át nem vett kitüntetés felterjesztőhöz való eljuttatásáról az MTSZ központja gondoskodik.

6

A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.

7

A kitüntetett a kitüntetés átvételére történő utazásnál útiköltség-térítésben részesül.

8

Az el nem fogadott javaslatokról - indoklással - az MTSZ központ írásban értesíti a fel­terjesztőket.

9

Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki.

10

Egy személy csak egy fajta kitüntetésre terjeszthető fel.

11

Kitüntetésre csak érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező tag javasolható.

12

A kitüntetettekről az MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

13

A szabályzat, a kategória-leírás és az adatlap az MTSZ központjában, a megyei és kerü­leti bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be.

14

A természetbarát szervezetek jubileumi évfordulóira adományozható emlékérem kérelmét - a többi kitüntetési formától eltérően - legalább fél évvel az esedékesség előtt kell be­nyújtani.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:
  - a szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását(legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elődszervezet, vagy jogelőd tevékenységét is beleértve - napjainkig,
  - az alapító okirat, vagy egyéb igazoló dokumentum másolatát,
 

- a jubileumi ünnepség (közgyűlés) időpontját és helyszínét 

15

Szövetségen kívüliek részére adományozandó emlékérem kérelemnek tartalmaznia kell a kitüntetendő által végzett tevékenység részletes leírását.

ÉVENTE ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK

Természetjárás fejlesztéséért "ARANY" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 25 éves aktív tevékenység
- túravezetői, túrázói minősítés megléte
- hazai és nemzetközi túrák, túramozgalmak szervezése
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 12 évig
- oktatási, nevelési feladatok ellátása

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "EZÜST" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 15 éves aktív tevékenység
- túravezetői és túrázói minősítés megléte
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 8 évig
- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "BRONZ" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 10 éves aktív tevékenység
- túravezetői vagy túrázói minősítés megléte
- - aktív szervezőmunka
- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 10 db adható ki

Dr. THIRRING GUSZTÁV Emlékérem
Kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevékenységért.
- legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevékenység (mikor, mit, hol? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

CZÁRÁN GYULA Emlékérem 
Kiemelkedő technikai munkáért
- legalább 5 éves, folyamatos tevékenység (útjelzések, turistalétesítmények karbantartása, térképészeti munka)

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Dr. TÉRY ÖDÖN Emlékérem 
Kimagasló szervezési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység túrák- táborok, események szervezésében

- évente legfeljebb 5 db adható ki

GÁBOR IGNÁC Emlékérem
Kimagasló ifjúság (utánpótlás) nevelési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység, melyet az iskolás korosztály körében a természetjárás megszerettetése érdekében fejt ki

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Dr. PÁPA MIKLÓS Emlékérem
A túravezetőképzés területén kifejtett kimagasló tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység (mikor, hol, mi? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

TERMÉSZETBARÁT EMLÉKÉREM (PLAKETT) + OKLEVÉL 
1. Kitüntetés természetbarát szervezetek részére
- a szervezet jubileumi évfordulóin (10, 25, 50, 75, 100 év) igény szerint
- egyéb kiemelkedő tevékenység alapján, évente legfeljebb 1 db adható ki
2. A természetbarát mozgalmat kiemelkedő módon segítő szervezet vagy egyén részére, amely/aki nem a szövetség keretein belül fejti ki tevékenységét.
Évente legfeljebb 1 db adható ki.
IWIWTwitterFacebook

Erzsébetváros Kitüntetési Szabályzat

 

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

1. A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség kerületi tagszervezetei tagjai számára, kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen az alábbi kitüntetéseket alapítja:
- sportszervezői munkáért,
- társadalmi munkáért,
- ifjúsági nevelésért,
- természetvédelmi munkáért.
2. Fenti kitüntetésekből évente kategóriánként csak egy-egy darab adható ki.
3. A kitüntetések kategóriánként egy oklevél és egy kitűző, harmadik elnyerés esetén oklevél és emlékplakett.
4. A fenti kitüntetésekben a sportszövetség elnökségi tagjai nem részesülhetnek.
5. A kitüntetések odaítélésének elbírálását eseti bíráló bizottság végzi, melyet az elnökség évente hoz létre. A bizottságba minden tagszervezet egy-egy tagot delegálhat. A bizottságba delegáltak nevét a szakosztályvezetők a tárgyévi októberi elnökségi ülésen terjesztik be az elnökség számára.
6. A bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk közül minősített többséggel választják. 
7. Egyes kitüntetések odaítéléséhez a jelenlévő bizottsági tagok több, mint a felének (minimum 50%+1 fő) egyetértő szavazata szükséges. Minden bizottsági tag egy kitüntetésre csak egy jelöltet támogathat. 
8. A kitüntetési javaslatok felterjesztési határideje minden év októberi elnökségi ülése.
9. A kitüntetési felterjesztéseket a kiadott formanyomtatványon kell benyújtani a kitüntetéshez tartozó megfelelő indoklás kitöltésével.
10. Adathiányos felterjesztést a bizottság nem fogad el.
11. Kitüntetésre csak MTSZ tag javasolható.
12. Csak a felterjesztett kategóriában lehet elbírálni a javaslatot.
13. Nem megfelelő színvonalú felterjesztések esetén az adott kategória kitüntetésének odaítélése a bizottság részéről megtagadható.
14. A kitüntetések átadása minden évben az évzáró ünnepség keretében történik.

15. A kitüntetéshez pénzjutalom nem jár.

 

 

ÉVENTE ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK 
1. Sportszervezői munkáért
• kerületi túramozgalmak, vagy vetélkedők szervezésében való részvétel legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• saját sportegyesületén belül aktív szervezőmunka legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?),
• túravezetői és túrázói minősítés megléte
2. Társadalmi munkáért
• évente legkevesebb egy kerületi rendezvény megvalósításában való részvétel legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• túrák, táborok, események lebonyolításában való aktív részvétel saját sportegyesületén belül legalább 3 éven át (mi, mikor, hol?), vagy
• kerületi bizottsági munkában való folyamatos, aktív részvétel legalább 3 éven át (melyik, mikor)
3. Ifjúsági nevelésért
• az iskolás korosztály körében végzett természetbarát szemléletmód kialakításában kifejtett aktív tevékenység legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• a természetjárásnak, mint szabadidősportnak a népszerűsítése a fiatalok körében legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• ifjúsági táborok vezetése (melyik, mikor, hol?),
4. Kiváló természetvédelmi munkáért
• a természetvédelmet népszerűsítő foglalkozások, előadások szervezése, megtartása, vagy
• irodalmi tevékenység a természetvédelem témakörében, vagy
• aktív monitoring (jelző, figyelő) tevékenység ellátása legalább 5 éven keresztül, vagy
• természetvédelmi tevékenységek szervezése, irányítása legalább 5 éven keresztül
IWIWTwitterFacebook

...

... feltöltés alatt ...

IWIWTwitterFacebook

Bemutakozás

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 1994. nyarán alakult meg. Jogutódja a Budapesti Természetbarát Szövetség korábbi kerületi bizottságának. 

A szövetség célja a Magyar Természetbarát Szövetség és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség alapszabályában foglalt célok teljes körű figyelembevételével a Budapest VII. kerületben működő tagegyesületeink érdekközvetítő és érdekegyeztető képviselete, társadalmi összefogása.
Ezen célok megvalósítása érdekében:

 • a Szövetség működési területén belül segíti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a természetjárásban folyó tevékenységet, népszerűsíti a természetjárást,
 • felkelti az érdeklődést az első pontban foglalt tevékenység iránt, elősegíti az ilyen irányú igények kielégítését,
 • szervezi az élő és élettelen természeti értékek védelmét,
 • segíti, védi a sportág erkölcsi, jogi, anyagi és szakmai érdekeit,
 • ápolja a sportág hazai és nemzetközi kapcsolatait,
 • ápolja a természetbarát múlt haladó hagyományait, segíti jelen működését, tervezi a jövő természetbarát sportmozgalmát,
 • támogatja a gyalogos, vízi, kerékpáros, magashegyi, barlangász túramozgalom teljesítését ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korú lakosság részére,
 • elősegíti túravezetők képzését és továbbképzését,
 • támogatja az országjárást, a hazafias nevelést, honismeretet, nemzeti kultúránk terjesztését,
 • ellátja a területén működő sportegyesületek, szakosztályok társadalmi összefogását, érdekeik képviseletét, érdekközvetítésen és érdekegyeztetésen alapuló képviseletét,
 • biztosítja az öntevékeny társadalmi tevékenység feltételeit,
 • elfogadva az illetékes állami és társadalmi szervek felkérését, továbbá saját kezdeményezése alapján részt vesz a sportág területén a jogszabály előkészítő munkákban, társadalmi véleményezésében,
 • egyeztetett álláspont esetén ellátja a képviseletet az érdekegyeztető fórumokon,
 • tagszervezeti tapasztalatai alapján kialakítja az egységes magatartásra vonatkozó etikai normákat és elősegíti annak országos és területi érvényesülését,
 • véleményt egyeztet a természetbarát sportszövetségekkel kapcsolatos koncepciók, elgondolások kialakítására, kezdeményezően lép fel azok érvényesítésében, megvalósításában,
 • a természetjárást népszerűsítő vetélkedőket és tájékozódási versenyeket szervez és rendez.

Kapcsolatunk kiemelkedően jó a kerületi Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. Programjainkkal segítjük a kerület lakosságának természetjáró szabadidős sportigényét is.

Átalakulásunkkal elértük, hogy mint önálló jogi személyiség, közvetlenül pályázhatunk pénzügyi támogatásokra, mely nagymértékben segíti cél szerinti tevékenységeink megvalósítását.

IWIWTwitterFacebook